Tilbake

Slik legger du til rette for godt styrearbeid!

Godt styrearbeid er selve bærebjelken for suksessen til enhver organisasjon. Det handler ikke bare om å ha et styre, men om å ha et styre som fungerer effektivt, tar kloke beslutninger og veileder selskapet gjennom både utfordringer og muligheter. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på hvordan man kan legge til rette for godt styrearbeid i selskapet. 

30.april 2024
Skrevet av Mari Nygård

Fire nøkkelpunkter som legger til rette for godt styrearbeid:

1. Sett sammen et godt styre 

 • Mangfold: Sørg for at styret har en variert sammensetning med medlemmer som bringer ulike perspektiver, erfaringer og kompetanser til bordet. Dette kan inkludere faglig kompetanse, bransjeerfaring, internasjonal erfaring, kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Regjeringens forslag om å innføre krav om minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrer i en viss størrelse, ble vedtatt 22. desember 2023. Les om rekruttering til styre på bloggen vår her.
 • Profesjonalisering og kapasitet: Økt kompleksitet i styrearbeidet krever profesjonelle styremedlemmer med tilstrekkelig kapasitet til å utføre sine verv effektivt. Det er viktig å vurdere om medlemmene har nødvendig tid og kompetanse til å bidra til selskapets utvikling.
 • Kompetansebehov og endringer i markedet: Med endringer i næringslivet, som økt fokus på grønn omstilling og digitalisering, øker også kravene til kompetanse i styret. Dette inkluderer behovet for advokater, kommunikasjonseksperter, HR-ledere og digitale eksperter for å håndtere nye utfordringer og muligheter.
 • Forståelse av selskapets posisjon og markedet: Styrets medlemmer bør ha innsikt i selskapets posisjon i markedet og forståelse for ulike perspektiver som industrien, kunder, myndigheter og samfunn. Dette sikrer at beslutningene er informerte og tar hensyn til alle relevante faktorer.
 • Personlige egenskaper og tillit: Styremedlemmene må ha egenskaper som fremmer et godt samarbeidsmiljø i styret. Verdibasert ledelse og kulturbygging blir stadig viktigere for selskapets utvikling over tid, og derfor bør også personlige egenskaper som integritet og kommunikasjonsevner vektlegges i styresammensetningen.

2. Legg til rette for godt samarbeid i styrerommet:

Et godt samarbeidsmiljø i styrerommet er avgjørende for effektivitet og produktive diskusjoner. Dette oppnås best når styremedlemmene har tillit til hverandre og føler seg komfortable med å dele synspunkter og utfordre hverandre. Ved å implementere disse punktene kan styret legge til rette for et samarbeidsmiljø preget av tillit, respekt og produktivitet.

Linda&Aksel (2)

 • Fremme åpen kommunikasjon: Oppfordre til åpen og ærlig kommunikasjon blant styremedlemmene. Alle bør føle seg trygge på å uttrykke sine meninger og bekymringer uten frykt for represalier
 • Bygge tillit og respekt: Legg til rette for aktiviteter og diskusjoner som bidrar til å bygge tillit og respekt mellom styremedlemmene. Dette kan inkludere teambuilding-øvelser, felles måltider eller sosiale arrangementer
 • Fokus på felles mål: Sørg for at alle i styret har en felles forståelse av virksomhetens mål og strategi. Dette bidrar til å skape en felles retning og kan hjelpe til med å unngå uenigheter eller konflikter.
 • Oppmuntre til mangfoldige perspektiver: Verdsett og oppmuntre til ulike perspektiver og erfaringer blant styremedlemmene. Dette kan føre til mer kreative løsninger og bedre beslutninger.
 • Tydelig lederskap: Styrelederen bør være en tydelig leder som aktivt arbeider for å fremme samarbeid og bygge en positiv kultur i styrerommet. Dette inkluderer å oppmuntre til deltakelse, håndtere konflikter på en konstruktiv måte og gi anerkjennelse til styremedlemmene for deres bidrag.

3. Forberedelser før styremøtet: 

 • Grundige forberedelser:  En viktig del av godt styrearbeid er å ha grundige forberedelser til hvert møte. Dette inkluderer å utarbeide en klar og oversiktlig agenda samt en omfattende møtebok som inneholder all relevant informasjon og dokumentasjon.
 • Korte styresaker: Styresaker bør være konsise og fokuserte, helst begrenset til maksimalt 5 sider, for å sikre effektiv gjennomgang og diskusjon.
 • God tid til forberedelser: Møteboken bør distribueres til styremedlemmene i god tid før møtet, slik at de har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i sakene og forberede seg grundig.
Bruk styreportal: Bruk av en styreportal eller lignende verktøy kan være til stor hjelp med å organisere og tilgjengeliggjøre relevant informasjon for styremedlemmene. Ta kontakt med Admincontrol for å høre mer om hvordan en styreportal kan hjelpe deg på veien.


4.
Oppskrift for gjennomføring av et godt styremøte

 • Prioriteringer og målsettinger: Start hvert møte med egendefinert tid der styremedlemmene kan bli enige om prioriteringer og målsettinger for dagens møte. Dette kan også inkludere dialog med administrerende direktør om viktige temaer eller utfordringer.
 • Mer tid til diskusjon: Når styremedlemmene har forberedt seg grundig, bør presentasjonene fra administrasjonen være konsise og målrettede. Dette frigjør mer tid til å diskutere og utforske sakene i dybden.
 • Ikke involver for mange: Administrasjonens representanter bør kun delta i styremøtet når det er nødvendig, primært på saker som angår dem direkte. For mange eksterne deltakere kan føre til unødvendig kompleksitet og redusert effektivitet.
 • Avslutt med debrief: Avslutt hvert møte med en kort oppsummering og debrief der styremedlemmene kan reflektere over diskusjonene og vurderingene som ble gjort. Dette gir mulighet for læring og kontinuerlig forbedring av styrearbeid.

Godt styrearbeid helt avgjørende for suksessen

For å oppsummere er godt styrearbeid helt avgjørende for suksessen til enhver organisasjon. Elementer som sammensetningen av styret, effektivt samarbeid, grundig forberedelse og en god oppskrift for gjennomføring av styremøtet er blant de nøkkelfaktorene som kan veilede deg på veien mot suksess.  

Ønsker du å lære mer om styrets ansvar og rolle, anbefaler vi å laste ned PwCs styrebok 2024 HER