Tilbake

Dette MÅ du som styremedlem kunne!

Det å sitte som styremedlem i et styre er et stort ansvar. Styret er selskapets øverste organ og skal ta en aktiv oppgave som styrets ledelse

8.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, strategier, budsjetter og retningslinjer for driften av virksomheten. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle rollen der styret har en kontrollfunksjon. Det er mange plikter og ansvar som følger med et styreverv, og mange av styrets oppgaver er direkte regulert i lovgivning.Med andre ord er det å være styremedlem et stort ansvar. Avgjørelsene som tas på styrenivå er med på å forme selskapets fremtid – muligens for alltid. Derfor er det viktig at selskapet har et godt styre på plass, at styremedlemmene skjønner hvilket ansvar og plikter de har. Og ikke minst at de klarer å ta riktig og gode beslutninger basert på dette.

Boeing 737 Max-krisen er et godt eksempel på hvor viktig avgjørelsen innen styrerommet kan være – også for omverdenen. Da Boeing sitt styre godkjente planene for en ny jetliner, 747 MAX, snakket de om hvor raskt og billig det kunne bygges for å konkurrere med en konkurrent, men de stilte ikke detaljerte spørsmål om sikkerhet, ifølge Washington Post.

Viktig å ta riktige beslutninger

Det var visstnok ikke før etter at flyet krasjet i Javasjøen 29. oktober at styremedlemmene hørte om det nye programvaresystemet som i spesielle tilfeller tvinger ned nesa til flyet og som var årsaken til flykrasjen. I ettertid virker det helt UTROLIG at styret ikke har stilt noen spørsmål om hvordan flyets sikkerhet ble testet, men det gjorde de altså ikke. Deres mangel på undersøkelser kostet mange liv.

Denne tragiske hendelsen fremhever makt og hvor mye makt og ansvar styremedlemmer har. Det er utrolig viktig å være grundig når du tar en beslutning på vegne av selskapet, og ikke minst sørge for at du tar riktig beslutning.

Noen oppgaver styret har ansvaret for er følgende:

  • Forvaltning av selskapet
  • Sørge for forsvarlig organisering av selskapet
  • Fastsette planer og budsjetter
  • Fastsette retningslinjer for virksomheten
  • Orientere seg om selskapets økonomiske stilling.
  • Påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Er du et styremedlem? Styreverv kan innebære risiko

Det er viktig å være klar over at det å være aktiv i et styre er forbundet med en klar og ikke ubetydelig risiko. Om noen lider et økonomisk tap som følge avstyrets beslutninger og går til erstatningssak, kan du risikere å miste dine personlige eiendeler. Selv om erstatningskravet rettes mot styret, er det hvert enkelt styremedlem som står personlig ansvarlig.

Det er ikke slik at vi advarer mot å ta et styreverv – tvert imot. Dette er en veldig spennende og givende oppgave, men det er veldig viktig å være oppmerksom på de høyst reelle plikter som følger med styreverv og at man innretter seg deretter. Kravene til styremedlemmenes profesjonalitet er strenge og selv om man nok kommer langt med å utvise sunn fornuft og forsiktighet er ikke dette tilstrekkelig. Man må også ha et minimum av kompetanse for å verne seg mot ansvar.

For å oppsummere er det mange rettigheter og plikter som ligger i et styreverv. En betydelig del av styrets oppgaver er direkte regulert i lovgivningen.

Finn ut om det hadde vært fordelaktig for din bedrift å bruke en styreportal:

Image 2