Tilbake

Den ultimate guiden til styreevaluering

Din guide til styreevaluering og hvordan du kan gjøre det på en effektiv måte

7.desember 2023
Skrevet av Admincontrol

Hva er styreevaluering?

I en tid der økonomisk usikkerhet kombineres med økende krav om god virksomhetsstyring, befinner styrene seg i krysningspunktet mellom utfordringer og muligheter. Det trengs mer enn intuisjon for å klare å navigere i dette landskapet – det kreves stor grad av selvbevissthet. Det er her styreevalueringer kommer inn i bildet. Det er et hjelpemiddel for styrer som ønsker å styrke ekspertisen og lederskapet sitt, og som vil tilpasse seg et bedriftslandskap som er i stadig endring.
Ta en titt på denne guiden for å få mer informasjon om hvorfor dere bør gjennomføre styreevalueringer – og hvordan dere kan gjøre det. Vi viser deg også hvordan du kan få flere fordeler ved å velge Admincontrols spesialverktøy for styreevaluering.

Ta styret til et nytt nivå!

Forstå styreevalueringer

Styreevalueringen er et verktøy som gjør det enklere å vurdere styrets effektivitet, evner og potensial. Evalueringene kan gjennomføres på mange måter, men metoden som velges, avhenger ofte av organisasjonens størrelse og eierskap.

Interne evalueringer, for eksempel samtaler mellom styrelederen, valgkomiteen og styremedlemmene, gir overfladisk innsikt. Men for å virkelig studere styrets dynamikk trengs det en mer strukturert og systematisk tilnærming. Digitale evalueringer som involverer styremedlemmer og viktige ledere som CEO og CFO, blir stadig mer populære. Disse digitale metodene gir en detaljert presentasjon som avdekker informasjon som kan brukes som beslutningsgrunnlag, og som gjør det enklere å forbedre styret.

Styreevalueringer er avgjørende

McKinseys forskning viser at selskaper som har godt lederskap, oppnår 10–15 prosent høyere rentabilitet av egenkapital sammenlignet med konkurrentene sine. Dette viser hvor viktig det er å gjennomføre styreevalueringer i et bedriftslandskap som er i stadig endring.

  • Bedre lederskap og åpenhet: Både myndigheter og investorer stiller stadig strengere krav, og derfor er det viktig å sikre godt lederskap og god åpenhet. Styreevalueringer er en kontroll- og balansemekanisme som sørger for at bedrifter oppfyller disse standardene.
  • Få verdifull informasjon: En godt gjennomført evaluering avdekker områder der styret utmerker seg, og der det kanskje kommer til kort. Dette inkluderer å forstå styrets evne til å løse problemer, utarbeide strategier, utvise lederskap, rapportere og mye mer.
  • Forme styrets fremtid: Med informasjon fra evalueringer kan bedrifter bruke mønsterpraksis, tette kompetansehull og lage en plan for fremtidig suksess. Og valgkomiteer kan bruke disse evalueringene når de skal rekruttere nye medlemmer.

Regelverket

Selv om egenverdien av styreevalueringer er tydelig, varierer regelverket fra land til land. I Norden er det ikke lovpålagt å gjennomføre styreevalueringer, selv om det er sterkt anbefalt å gjøre det. I land som Storbritannia og India er slike evalueringer obligatoriske, og resultatene må ofte offentliggjøres, for eksempel basert på kravene til årsrapport i Storbritannia.

Hyppigheten av evalueringer

De fleste direktiver og styringsregler anbefaler årlige styreevalueringer. Men hvor grundige evalueringene er, kan variere. Mange store selskaper velger å gjennomføre årlige interne evalueringer, som de deretter supplerer med eksterne evalueringer hvert tredje eller fjerde år.

Styreevaluering integrert i styreportalen fra Admincontrol

Modulen for styreevaluering i styreportalen fra Admincontrol er en lett tilgjengelig modul. Du begynner med å bestemme hvem som skal delta i undersøkelsen, før du sender den ut. Når den er ferdig, får du en ferdig presentasjon som du kan bruke som utgangspunkt for samtaler i styrerommet.

Styreundersøkelsen er basert på fem kjerneområder som omhandler styrets hovedansvar samt mønsterpraksis for prosesser og lederskap. Den består av fem kapitler og rundt 50 sitater samt muligheter for å komme med kommentarer og forslag, som vist i modellen nedenfor:

Styreundersøkelsesmodell

Kapittel én handler om å se fremover: I hvor stor grad bidrar styret i strategiprosessen, i prioriteringene og i utarbeidelsen av finansielle mål?

Mens kapittel fem handler om å se tilbake: Hvor god er den finansielle rapporteringen, oppfølgingen av virksomheten og fokuset på compliance?

Kapitlene to, tre og fire handler om hvor effektivt vi jobber som et styre.
I disse kapitlene evalueres både møtene, styrelederens rolle og alle styremedlemmene. 

Informasjonen fra evalueringsprosessen gjør det enklere for styrene å avdekke styrker og svakheter samt å utarbeide en plan for å forbedre styret.

Konklusjon

I et marked som preges av usikkerhet og økt selskapskontroll, er styreevalueringer ikke bare en formalitet. De er fundamentet for robuste styringsstrukturer. Data fra McKinseys kombinert med styringspraksis fra den virkelige verden understreker viktigheten. Når bedriftens dynamikk utvikler seg, vil behovet for periodiske og omfattende styreevalueringer som gir informasjon som kan brukes som beslutningsgrunnlag, bare øke.

Finn ut mer

Kontakt oss for å få en demonstrasjon av den nye løsningen, som allerede er integrert i styreportalen din.