Tillbaka

Vad är bästa arbetssätt för god bolagsstyrning och hur förändras dessa?

Innan vi besvarar denna fråga måste vi först besvara en annan mycket grundläggande fråga: vad är bolagsstyrning och vad är dess syfte? Enkelt uttryckt är att god bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt, för företagets långsiktiga framgån

3.november 2022
Skriven av Admincontrol

Enligt ICSA säkerställer Corporate Governance också att ”företagen har lämpliga beslutsprocesser och styrmedel på plats så att intressena hos alla intressenter (aktieägare, anställda, leverantörer, kunder och samhället) är balanserade”. 

Naturligtvis finns det olika modeller av bolagsstyrning runt om i världen. t.ex. anglosaxisk, kontinental/tysk, japansk och nordisk 

Även om dessa modeller har sina olika stilar, definieras bolagsstyrning i den moderna världen vanligen av ledare som är kompetenta, ansvarstagande, etiska, strategiska i styrelser som består av en väl sammansatt grupp ledamöter med en balanserad syn på världen.  

Detta ger oss en uppfattning om både vad bolagsstyrning är och de bästa rutinerna som behövs för att genomföra den. Men om det finns något de flesta av oss kan enas om direkt så är det att den värld där vi verkar, förändras snabbt. Detta innebär att de vanor och rutiner styrelser använder också kommer att behöva förändras. Men hur mycket behöver de förändras, och hur?  

Vanor och rutiner styrelser använder kommer att behöva förändras

Utvecklingen av styrelsen 

Nyligen undersökte Board Network – Danska Professional Directors Association denna fråga genom att fråga aktiva styrelseledamöter vad de tänker. Dessa gav intressanta svar.  

Enligt de 1 317 tillfrågade styrelseledamöterna i över 64 länder kommer de att behöva:  

  • lägga mer tid på sitt jobb  
  • börja använda omstörtande teknik som standard  
  • utveckla större känslighet för geopolitisk instabilitet och klimatförändringar 
  • fortsätta att vidareutveckla mångfalden vad avser ledamöternas kön, ålder och etniska bakgrund 
  • fortsätta att öka granskningen av etiska normer  

Det framgår tydligt av denna syn på framtiden för styrelser att arbetssätten snabbt kommer att behöva anpassa sig: 

  • om styrelser vill skapa mer tid för att axla sin roll och uppfylla höga krav på nya standarder 
  • om de vill lära sig mer om ny teknik 
  • om de menar allvar med hållbarhets- och utvecklingsmålen behöver de verktyg som gör det möjligt för dem att analysera affärsrisker från flera källor och få grepp om användbara insikter snabbare  
  • om de vill bli mer diversifierade i sitt upplägg, måste de söka bättre sätt att samarbeta och underlätta kollektivt beslutsfattande 

En praktisk väg framåt 

Allt detta innebär i huvudsak att det bästa arbetssättet för framtidens styrelse, inte bara uppnås genom en förändring i synsättet och styrelsens sammansättning. Det kommer också att behöva drivas framåt av moderna, digitalt aktiverade arbetssätt som återspeglar förändrade tider, underlättar samarbete och stöder fler sätt att arbeta snabbare och smartare.  

 

Image 23