Takaisin

Hallituksen diversiteetti nostaa yrityksen omistaja-arvoa

Miltä tulevaisuuden hallitustyö näyttää ja miksi diversiteetin merkitys kasvaa? Kysyimme tähän näkemyksiä Toiminnanjohtaja Anna Zapasnikilta ja Diversiteettitoimikunnan vetäjältä ja hallituksen jäseneltä, Joshua Moorresilta.

2.toukokuuta 2024
Kirjoittanut Admincontrol ja Future Board

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa toimivien jäsenten keski-ikä on miehillä 59 vuotta ja naisillakin 57 vuotta. Lähes neljä viidestä on Suomen kansalaisia, ja suurin osa on koulutukseltaan diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden maistereita¹. Hallitusten diversiteetin, eli monimuotoisuuden, tärkeys nousee Future Boardin ammattilaisten mukaan nyt yhä voimakkaammin esille. Tiimeihin tarvitaan eri sukupolvia, sukupuolia ja kansallisuuksia edustavia osaajia, joilla on myös erilaisia koulutus- ja kulttuuritaustoja.

”Tehdään se heti selväksi, että kukaan ei ansaitse vapaalippua hallituspaikkaan sukupuolen, iän, taustan tai kansallisuuden vuoksi. Keskiössä on aina henkilön ammattitaito”, sanoo Future Boardin Anna Zapasnik. ”Hallituksen diversiteetti tarkoittaa saumattomasti yhteen toimivaa tiimiä, jossa erilaiset näkemykset tuovat yritykselle suunnan sekä kyvyn reagoida ketterästi toimintaympäristön muutoksiin.”

Viimeisen 10 vuoden aikana naisia on nimitetty pörssiyritysten hallituksiin yhä enemmän, ja naisten osuus on kasvanut 33 prosenttiin² kun vuonna 2011 oltiin vielä 18 prosentissa. Kirittävää kuitenkin riittää, jotta EU:n 40 prosentin kiintiötavoite saavutetaan vuoden 2026 puoliväliin mennessä². Regulaation vaikutukset näkyvät, ja naisten osuus on kasvanut suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa jo 37 prosenttiin. Pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista alle 10 prosenttia on naisia, eikä tässä ole tapahtunut juurikaan edistystä.

”Tutkimustulokset osoittavat, että naisten osuuden kasvattaminen hallituksissa lisää omistaja-arvoa, eli ROE:ta³”, kertoo Future Boardin Joshua Moorrees.
Admincontrol-0123-1911

Tuottaako monimuotoisuus fiksumpia päätöksiä?

Maailmalta löytyy näyttöä siitä, että monimuotoisella hallituksella on homogeenistä hallitusta paremmat edellytykset tehdä fiksuja päätöksiä ja toimia tehokkaammin. Monimuotoisella hallituksella on enemmän annettavaa strategiatyöhön. Naiset valmistautuvat kokouksiin keskimäärin miehiä huolellisemmin, ja tuovat erilaisten verkostojensa kautta esille erilaisia näkemyksiä sekä kykyjä tunnistaa mahdollisuuksia. Tutkimustiedon mukaan miehet ovat keskimäärin naisia innokkaampia ottamaan riskejä.

Ammatillisiin taitoihin keskittyneet tutkimukset⁴ puolestaan kertovat diversiteetin myönteisistä vaikutuksista kykyyn innovoida, viestiä ja arvioida riskejä. Pankkialalla tehdyn selvityksen⁵ mukaan monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti yrityksen tuottavuuteen, oman pääoman tuottoon ja markkinasuoritukseen.

Voiko liian homogeeninen hallitus olla tänä päivänä sidosryhmien keskuudessa haitta tai maineriski?

Kuka pärjää jatkuvan muutoksen keskellä?

”Monimuotoisuus lisää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä vaikuttaa myönteisesti myös hallituksen kykyyn ratkaista ongelmia. Tarvitaan erilaisia tapoja ajatella”, arvioi Moorrees. ”Exxon Mobilin hallituksessa toimiva Kaisa Hietala on tästä oiva esimerkki. Hänet haluttiin yhtiön hallitukseen tuomaan kestävän kehityksen osaamista öljyalan suuryhtiöön.”

Yritykset operoivat muutoksen keskellä, jossa jatkuvasta uuden oppimisesta tulee menestymisen edellytys.

”Työelämässä on tapahtunut lyhyessä ajassa isoja muutoksia, ja vauhti tulee tällä vuosikymmenellä entisestään kiihtymään. Tekoäly mullistaa työntekoa, toimialoja ja palveluita”, korostaa Zapasnik. ”Hallituksissa tarvitaan raikkaita ajatuksia ja näkökulmia digitaalisista palveluista sekä tekoälystä. Kehityksen aallon harjalla olevilla nuorilla aikuisilla on sellaista huippuosaamista, jota hallituksissa kipeästi tarvitaan.”
Admincontrol-0123-1817

Vaatimustaso kasvaa hallitustyössä

Yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat myös hallitusten tapaan toimia. Huomiota kiinnitetään suvaitsevaan työkulttuuriin. Tunnetaitojen merkitys on kasvanut johtamisessa ja tavoissa toimia. ”Tulevaisuuden hallitustyö vaatii parempaa tiimityötä. Diversiteetti lisää hallituksen kykyä luovaan ja kriittiseen ajatteluun kun tiimin jäsenten näkemykset poikkeavat toisistaan. Jäsenten kokemus eri aloilta ja eri taustoista tarjoaa eväitä parantaa koko tiimin monialaista ajattelua”, sanoo Moorrees.

Tulevaisuuden hallitustyössä korostuvat diversiteetin lisäksi teknologia, tulevaisuustietoisuus sekä edistykselliset työtavat. ”Hallitustyön vaatimustaso on kasvanut, ja töiden tekoa edellytetään myös kokousten välissä. Aineistoa ja informaatiota on yhä enemmän. Diversiteetin varaan rakentuvilla hallituksilla on paremmat edellytykset menestyä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa”, kertoo Zapasnik.

Jääkö yksi tai useampi elintärkeä mahdollisuus havaitsematta ilman naisia, nuoria ja ulkomaisia osaajia?

Future Board on nuorten hallitusammattilaisten vertaisoppimisverkosto, joka haluaa tehdä positiivisen muutoksen tulevaisuuden hallitustyöhön. Future Boardilla on noin 140 jäsentä, ja se on Admincontrolin yhteistyökumppani Suomessa. www.futureboard.fi

Lähteet:

¹Listed Company Boards in Finland 2023, Prö-Nö & Includia Leadership

²Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa - kansainvälinen vertailu, Keskuskauppakamari, maaliskuu 2024

³Gender diversity in the board, women’s leadership and business performance, Gender in Management, Vol. 33 No. 2, pp. 104-122.

⁴Racial Diversity, Business Strategy, and Firm Performance: A Resource-Based View, Academy of Management Journal VOL. 43, NO. 2.

⁵Diversity improves performance and outcomes, Journal of the National Medical Association, Volume 111, Issue 4, August 2019, Pages 383-392.